Öğrenci Memnuniyet Raporları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

2019-2020 DÖNEMİ

ÖĞRENCİ DERS DEĞERLENDİRME RAPORU

Öğrencilerin eğitim öğretim sürecine katılımlarını arttırmak, bu konudaki görüşlerini dikkate alarak eğitim programının içeriğini geliştirebilmek amacıyla öğrencilere yönelik çeşitli formlar ve anketler oluşturulmuştur. Ders Beklenti Formu, Ders Memnuniyet Formu, Teorik Derslere İlişkin Memnuniyet Formu ve Uygulama Derslerine İlişkin Memnuniyet Formu oluşturulan bu formlar arasında yer almaktadır. Ders Beklenti Formu’nda öğrencilere notlandırma, devamsızlık, ders anlatırken görsel araçlara yer verme, teorik bilgilerin vaka örnekleriyle desteklenmesi gibi konular üzerine beklentilerini belirlemek amacıyla 13 soru sorulmuştur. 2019-2020 bahar dönemi sonunda ise derslere ilişkin beklentilerinin ne kadar gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bu 13 soru öğrencilerin memnuniyetlerini ölçecek şekilde sorulmuştur. Teorik ve Uygulama Derslerine İlişkin Memnuniyet Formları ise öğretim elemanı-kurum danışmanına, ders içeriğine ve ölçme-değerlendirme yöntemlerine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda öğrenci beklenti ve memnuniyetleri ile ilgili formlar değerlendirilerek bir tablo ve rapor haline getirilmiştir.

Öğrencilerin ders öncesi beklentileri, dönem sonu memnuniyetleri ve bunlara ek olarak belirttikleri ifadelerin ortalamaları alındığında genel olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır;

-       Dönem boyunca işlenen 20 derse ilişkin öğrencilere yöneltilen 13 sorunun her biri için öğrenci memnuniyetleri 4’ün üzerindedir.

-       Dönem sonu genel ders memnuniyet ortalaması 4.43’tür.

-       4.56 puan ile en yüksek ortalamaya sahip maddeler “Dersin öğretim elemanı varsa slaytlarını veya ders notlarını online ya da çıktı olarak paylaştı.” ve “Dersin öğretim elemanın anlattığı her konuyu vize ve final sınavlarına, ödevlere yansıtıldı.” olmuştur.

-       4.30 puan ile en düşük ortalamaya sahip madde “Dersi öğretim elemanı ve öğrenci birlikte yürüttü.” olmuştur.

-       Öğrencilerin derslerle ilgili genel olarak ifade ettikleri durumlar; Covid-19 pandemisi nedeniyle bazı derslerin canlı yapılamaması, ödevlerin zorlayıcı olması ve derse katılım sağlamada, öğretim üyeleriyle yeterli etkileşim ve iletişimde yaşanan zorluklar olmuştur.

Öğrencilerin teorik derslere ilişkin memnuniyetlerine yönelik elde edilen sonuçlar şunlardır;

-       1.sınıflar için en yüksek memnuniyet ortalamalarına sahip maddeler 4.9 puan ile “Ders içeriğinin öğrenciyi mesleki yaşama hazırlama yetkinliği” ve 4.81 puan ile “Öğretim elemanın derse zamanında gelip gitmesi”, Derste teknik araçlardan yararlanılması”, Ders içeriğinin sosyal hizmet programı ile içeriğinin uyumlu olması” olmuştur. 4.36 ile en düşük puana sahip maddeler ise “Öğretim elemanının ses tonu, beden dilini etkili bir şekilde kullanması” ve “Öğrenci sınav notlarının sisteme aktarılma süreci” olmuştur.

-       2.sınıflar için dersteki sınıf yönetimi, dersin ilgi çekici bir şekilde anlatılması, fiziki ortamın derse uygun şekilde hazırlanması, derste teknik araç ve gereçlerden yararlanılması 4.95 puan memnuniyet düzeyi en yüksek maddeler arasındadır. 4.45 puan ile devamsızlık bilgisinin sisteme aktarılma süreci en düşük puana sahip madde olmuştur.

-       3. sınıflar için öğretim elemanının ses tonunu, beden dilini ayarlayabilmesi ve fiziki ortamın derse uygun şekilde hazırlanması en yüksek memnuniyet puanına (5.0) sahip maddeler olurken; öğrenci sınav notlarının sisteme aktarılması en düşük puana (3.90) sahip madde olmuştur.

-       4.sınıflar için en düşük puana sahip maddeler (3.0) dersin öğrencilerin bilgi düzeyine göre, dikkat çekici bir şekilde anlatılması, kaynakların çeşitli olması ve öğrencinin sürece dahil edilmesi ile ilgilidir.

-       Yüksek lisans öğrencileri açısından ise tüm maddeler (5.0) en yüksek puana sahiptir.

Uygulama derslerine ilişkin öğrenci memnuniyetleri ile ilgili ulaşılan sonuçlar şunlardır;

- 3.sınıf öğrencileri için en yüksek puana (4.74) sahip maddeler eğitsel danışmana ulaşılabilirlik, eğitsel danışman ve öğrenci arasındaki ilişki ve 4.62 puan ile eğitsel danışmanın öğrencinin bilgi, beceri kazanmasına yardımcı olması ve öğrenciyi sürece dahil etmesi olmuştur. Kuruluşların sosyal hizmet amaç ve uygulamalarına uygunluğu ise 3.96 ile en düşük puan ortalamasına sahip maddedir.

- 4.sınıflar için ise uygulama kuruluşlarının seçim süreci en düşük puan ortalamasına (3.2) sahip maddedir. Kurum danışmanına ulaşılabilirlik (4.25) ve kurum danışmanının öğrenciye bilgi, beceri, değer kazanımına destek olması (4.16) en yüksek puan ortalamasına sahip maddeler olmuştur.

-Öğrencilerin ortak olarak belirttiği noktalar ise kurumların seçiminde öğrencilerin ilgi ve ikametgah yerlerinin dikkate alınması,  bu sürece dahil edilmeleri gerektiği ve uygulama yapılan kurumlarda sosyal hizmet uzmanı sayısının yetersiz, kurumların sosyal hizmetin amacına tam olarak uygun yerler olmadığı olmuştur.