Eğitim ve Öğretim

Sosyal Hizmet Programı Eğitim Amaçları;

 1. Sosyal hizmet etik ilke ve standartlarını göz önünde bulunduran
 2. Soysal hizmet müdahalelerini gerektirecek durumları analiz edebilen ve buna ilişkin süreci genelci yaklaşımla planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen,
 3. Bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyip uygulayabilen,
 4. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen SOSYAL HİZMET UZMANLARI yetiştirmektir.

 

Eğitim- Öğretim Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü: /kw/upload/255/dosyalar/yay%C4%B1nland%C4%B1_eg%CC%86itim_o%CC%88g%CC%86retim_puko.pdf

Program Çıktıları

Tanımlanan program çıktıları:

 1. Mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme.
 2. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma.
 3. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme.
 4. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirme ve bilimsel araştırma sürecini yönetebilme.
 5. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilme, analiz ve sentez yapabilme.
 6. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme.
 7. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme, izleyebilme ve bu anlayışı yaşam boyu sürdürebilme.
 8. Alanda geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
 9. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ("European Computer Driving Licence", Advanced Level).
 10. Müracaatçının (birey, aile, grup, toplum) psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve sorunlarına yönelik ön değerlendirme yapabilme, etik ilkeler doğrultusunda müdahalede bulunabilme, müdahalenin etkililiğini ölçebilme, süreci ve sonucu raporlaştırabilmeyi içeren planlı müdahale sürecini gerçekleştirebilme; sosyal hizmete ilişkin kuram, yaklaşım ve modelleri bu süreçte kullanabilme.
 11. Sosyal politika ve sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak müracaatçılar yararına (birey, grup, toplum) sosyal politikaların planlanması ve hayata geçirilmesinde etkili olma.
 12. Genelci sosyal hizmet bilgi ve becerisini farklı sosyal hizmet alanlarında (engellilik, yoksulluk, yaşlılık, çocuk, genç v.b.) bağımsız olarak uygulayabilme.
 13. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması yapabilme.
 14. Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile (mikro, mezzo ve makro düzeylerde) etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma (medya) bilgi ve becerisine sahip olma.
 15. İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme.
 16. Meslekler-disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme; kurumlar arası ilişki, işbirliği ve eşgüdüm sağlayabilme ve ortak hizmet geliştirebilme.
 17. Alanıyla ilgili saptadığı ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözülmesi amacıyla proje planlama, uygulama, sonlandırma, değerlendirme ve sonuçları ilgili taraflarla paylaşma.

Program çıktılarının program eğitim amaçlarıyla uyumunu ve program eğitim amaçlarına erişilmesini nasıl desteklediği:

Program çıktıları, program eğitim amaçlarının tümünü kapsayacak şekilde planlanmıştır. Her dersin amaçları ve uygulama yöntemleri içinde mutlaka aşağıda temel hatları belirtilen program temel amaçlarının karşılanması sağlanmıştır.

Program Eğitim Amaçları

Program Çıktıları

Bölümümüz eğitiminde, öğrencilerin insan

haklarını öğrenmeleri, kavramları ve sosyal

hizmet müdahale süreçlerinin tümünde bu

hak temelli yaklaşımı benimsemeleri ve

sosyal adaleti sağlamak amacıyla çalışmaları

hedeflenir

Mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve

sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet

ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme

Bölümümüz eğitiminde Genelci Sosyal

Hizmet Yaklaşımı temel alınır. Bu Yaklaşım,

problem çözme ve güçlendirme odaklıdır,

Bütünsel (holistik) ele alış esastır, İnsan

ilişkilerinin önemine vurgu yapar, Çoklu

düzeyde (bireyler, aileler, gruplar,

organizasyonlar, topluluk ve toplumlar)

değerlendirme ve müdahaleleri öngörür,

Farklı alanlardan aktarılan bilgi temeline

(örneğin, sistem kuramı, ekolojik bakış açısı,

güçler perspektifi) dayanır ve Hem bireysel

hem toplumsal sorunlar üzerinde birlikte

odaklaşmayı (yoksul bir kişi – yoksulluk

olgusu) sağlar

Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı

disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma,

yorumlama ve sentezleme

 

Sosyal politika ve sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak müracaatçılar yararına (birey, grup, toplum) sosyal politikaların planlanması ve hayata geçirilmesinde etkili olma.

 

Genelci sosyal hizmet bilgi ve becerisini

farklı sosyal hizmet alanlarında (engellilik,

yoksulluk, yaşlılık, çocuk, genç v.b.)

bağımsız olarak uygulayabilme

Bölümümüz eğitimi, sosyal hizmetin bilgi,

beceri, değer üçlemesini öğretmeyi ve

kavratmayı temel alır. Bu bağlamda

eğitimde, sosyal hizmetin teorik derslere ve

alan uygulamalarına dayalı kendine özgün

eğitim modeli kullanılır. Teorik derslerde

tartışmalar, vaka çalışmaları, rol oyunları

gibi yöntemlerle öğrencinin analiz etme,

eleştirel düşünme ve bağlantı kurma

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Alan

uygulamaları ise eğitim müfredatının

yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. Bu

uygulama ile öğrencilerin müracaatçı

sistemlerini tanımaları, sosyal hizmetin bilgi

ve becerilerini uygulayarak öğrenmeleri

amaçlanır.

Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları

üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet

uygulamalarında kullanma

 

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel

bir bakışla değerlendirebilme, analiz ve

sentez yapabilme

 

Müracaatçının (birey, aile, grup, toplum)

psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve

sorunlarına yönelik ön değerlendirme

yapabilme, etik ilkeler doğrultusunda

müdahalede bulunabilme, müdahalenin

etkililiğini ölçebilme, süreci ve sonucu

raporlaştırabilmeyi içeren planlı müdahale

sürecini gerçekleştirebilme; sosyal hizmete

ilişkin kuram, yaklaşım ve modelleri bu

süreçte kullanabilme

 

Farklılığın pozitif değerini kabul ederek,

benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli

müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet

uygulaması yapabilme.

 

Sosyal hizmet uygulaması sürecinde

müracaatçı sistemleri ile (mikro, mezzo ve

makro düzeylerde) etkili iletişim kurma ve

iletişim araçlarını kullanma (medya) bilgi ve

becerisine sahip olma

 

İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme.

Meslekler-disiplinlerarası işbirliğini

sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme;

kurumlar arası ilişki, işbirliği ve eşgüdüm

sağlayabilme ve ortak hizmet geliştirebilme

 

Alanıyla ilgili saptadığı ihtiyaçların

karşılanması ve sorunların çözülmesi

amacıyla proje planlama, uygulama,

sonlandırma, değerlendirme ve sonuçları

ilgili taraflarla paylaşma

Bölümümüz eğitiminde öğrencilerin araştırma süreçlerini öğrenmelerine ve bizzat uygulamasına önem verilmektedir. Bu anlamda eğitim, öğrencilerin araştırma yapma ve bunu kullanma bilgisi ve becerisine sahip olmasını amaçlar.

Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar

doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal

politikalar geliştirilmesine katkı verme

 

Alanına özgü bilimsel bilgi üretme

sorumluluğunu yerine getirme ve bilimsel

araştırma sürecini yönetebilme

Bölümümüz eğitiminde öğrencilerin alanla ilgili güncel gelişmeleri takip etme, öz farkındalık geliştirme ve öğrenme süreçlerini yaşam boyu sürdürmesi hedeflenir.

Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik

hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun

stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine

ulaşma durumunu değerlendirebilme,

izleyebilme ve bu anlayışı yaşam boyu

sürdürebilme

 

Alanda geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye

ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak

paylaşma ve üretme düzeylerinde

kullanabilme ("European Language Portfolio

Global Scale", Level B1)

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ("European Computer Driving Licence", Advanced Level)

 

Program Tasarımı ve Onayı

Programımız misyon ve vizyon ile stratejik amaç ve hedeflerimiz temelinde oluşturulmakta ve bu süreçte iç ve dış paydaşların katılımı önemsenmektedir. Programımız Sosyal Hizmet Çekirdek Eğitim Programı (SHÇEP) temelinde oluşturulmuştur ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇÇ) ile uyumludur. 

Sosyal Hizmet Bölümü TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi: http://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=tyycMatrisi&birim=618

Program Tasarımı ve Onayı sürecinde Ders Bazlı TYÇÇ matrisi oluşturulmuştur: https://docs.google.com/document/d/1W7MvSzuX5hIZ_EvgRfjfnf7C1HlIhwyE/edit?usp=sharing&ouid=103938231708478933926&rtpof=true&sd=true

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Program Eğitim Amaçlarını Sağlama Düzeyi Değerlendirme Çalışması: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctNylW7JuWseQrqfbxWkWrTy5vuX4w9WrMUuTDOB4hn2xAIw/viewform?fbclid=IwAR1l1c-yYTUIfBBLzvUaJLEYSQJQNHj85_T8aScMQZrV_ToxgmIxZpEhntk

 

Öğrencilerimizin Çalışmaları: 

2019-2020 Dönemi Öğrencilerimizin Çalışmaları:

https://drive.google.com/file/d/1uI4sPAdjubojnCChuXhGhyKl8_ESQitE/view?usp=sharing

2020-2021 Dönemi Öğrencilerimizin Çalışmaları:

https://drive.google.com/file/d/1vVewQR5cb7t3MmfPjFN9Q0Whq1Xabg1v/view?usp=sharing

 

2021-2022 AKADEMİK YILI AKADEMİK DANIŞMANLIK PROGRAMI:

Öğrenciler tabloda yer alan gün ve saatlerde ilgili öğretim elemanına 0312 246 66 78 Nolu telefondan ulaşarak ya da öğretim elemanlarına mail atarak öğretim elamanı tarafından verilen derslerle ya da akademik danışmanlıkla ilişkili konularla ilgili olarak bilgi alabilirler.

Bölüm Hocalarımızın 2021-2022 Güz Dönemi Çalışma Programları: /kw/upload/255/dosyalar/Programim_2021_22_Guz.pdf

Bölüm Hocalarımızın 2021-2022 Bahar Dönemi Çalışma Programları: /kw/upload/255/dosyalar/Bahar_Program%281%29.pdf