TANITIM

Sosyal hizmet, birey, grup ve toplumun sosyal çevre ile bağlantılı sorunlarını -ki bu sosyalçevre aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar olabilir- çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bir meslek ve disiplindir.

Sosyal hizmet doğrudan insanla çalışan ve insanlara yardım etmeyi, onları korumayı, geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bir meslektir. Dünyada ilk sosyal hizmet okulu 1899’da açılmıştır. 1961 yılında açılan Sosyal Hizmetler Akademisi Türkiye’de ilk Sosyal Hizmet Okulu’dur. Bölüm, Üniversitemizde 2002-2003 Akademik yılında öğretime başlamıştır. Yüksek lisans programı 2012 yılından beri devam etmektedir. Lisansüstü Eğitim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında lisans son sınıf öğrencileri özel öğrenci statüsünde yüksek lisans programından ders alabilmektedir.

Kır veya kentte yaşayan; çalışan veya çalışmayan / işsiz olan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, hasta, engelli, suça yönelen, korunma ihtiyacı içinde olan; istismar edilen birey ve gruplara önleyici veya rehabilite edici / iyileştirici hizmetler sunmak, bu sorunların ortaya çıkmasına etki eden plan, politika ve yasalara ilgiyi çekmek ve bunların değiştirilmesinde rol almak sosyal hizmet uzmanlarının da görevidir.

Sosyal Hizmet Bölümü ülkemizde sosyal hizmetlere ilişkin programları planlamak, düzenlemek ve uygulamak için sosyal hizmet eğitimi görmüş profesyonel elemanlara duyulan ve her yıl artmakta olan ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak hedefindedir.

Sosyal Hizmet Bölümü’nün eğitim programı lisans düzeyinde dört akademik yılı kapsamaktadır. İlk iki yıl içinde Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk, Ekonomi ve Antropoloji gibi temel dersler verilir. Sonraki yıllarda, sosyal hizmet meslek ve disiplininin kuram ve uygulama boyutlarını içeren derslere yer verilmektedir. Ayrıca birinci sınıftan başlayarak her yarıyılda, öğrencilerin ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara ilişkin seçmeli dersler bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet uygulamalı bir bilim dalıdır. Öğrenciler birinci sınıftan başlayarak sosyal hizmet kurumlarını tanımakta, bu kurumlara giderek incelemekte ve üçüncü sınıftan başlayarak da birey, grup ve toplumla çalışma uygulaması yapmaktadır. Eğitim programı, sınıf içi eğitim yanında alanda uygulamayı, sosyal hizmet alanlarına giren konularda araştırma yapmayı ve proje çalışmalarını içermektedir. Kuramsal ve pratik eğitimin küçük gruplar halinde, etkileşime olanak sağlayan şekilde ve öğretim elemanlarının yakın gözetiminde verilmesi önemsenmektedir. Eğitim süresince uygulamalara büyük önem verilmektedir. Eğitim programının 1/3’i uygulama derslerine ayrılmış olup, öğrencilerimiz Ankara içi, Ankara dışı ve yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında, hem akademik hem de kuruluş danışmanları gözetiminde uygulama gerçekleştirmektedirler. Ayrıca Bölüm öğrencilerinden gönüllü olanlarla Türkiye’nin farklı illerinde sosyal sorumluluk projeleri ve yaz çalışmaları da sürdürülmektedir.

Bölüm, Erasmus - LLP programlarıyla öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programlarını da sürdürmektedir. Aynı program ile yurtdışından öğretim üyesi ve öğrenci de kabul Sosyal Hizmet Bölümü, eğitim programını başarıyla tamamlayan mezunlara ülkemizde geniş bir talep bulunmaktadır. Uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması ile mezunlar çeşitli alanlarda yurt içinde ve yurt dışında geniş bir çalışma olanağına sahiptir.

Bölümün Avantajları

Az sayıda öğrenci bulunması ve öğrencilerle birebir ilgilenilmesi, Öğretim elemanlarıyla açık ve rahat iletişim olanağı, Bölüm öğretim elemanlarının tümünün sosyal hizmet kariyerinin olması, Koşulları yerine getiren herkesin yurtdışında Erasmus ve HUSBİK Öğrenci Değişim Programları kapsamında uygulama yapma olanağının olması, Yaz uygulamalarının olması, Bölümün Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği ve Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği’ne üye olması, Mezuniyet sonrası kendi alanında yurtiçi ve yurtdışı istihdam avantajları, Mezunların devlet memuru olarak göreve başladıklarında sağlık hizmetleri sınıfında sayıldıkları için sekizinci derecenin birinci kademesinden işe başlaması.

Çift Anadal ve Yan Dal Olanakları: Öğrencilerin üniversite içinde, ilgili alanlarda yan dal ve çift anadal programlarına kayıt yaptırabilme olanağı vardır. Böylece öğrenciler, sertifika ya da çift diploma sahibi olabilmektedir.