TANITIM

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Sosyal hizmet, birey, grup ve toplumun sosyal çevre ile bağlantılı sorunlarını çözmeye yardımcı olmayı hedefleyen bir meslek ve disiplindir. Sosyal hizmet doğrudan insanla çalışan ve insanlara yardım etmeyi, onları korumayı, geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bir meslektir. Kır veya kentte yaşayan; çalışan veya çalışmayan / işsiz olan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, hasta, engelli, suça yönelen, korunma ihtiyacı içinde olan; istismar edilen birey ve gruplara önleyici veya rehabilite edici / iyileştirici hizmetler sunmak, bu sorunların ortaya çıkmasına etki eden plan, politika ve yasalara ilgiyi çekmek ve bunların değiştirilmesinde rol almak sosyal hizmet uzmanlarının da görevidir. Sosyal Hizmet Bölümü ülkemizde sosyal hizmetlere ilişkin programları planlamak, düzenlemek ve uygulamak için sosyal hizmet eğitimi görmüş profesyonel elemanlara duyulan ve her yıl artmakta olan ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak hedefindedir.

Sosyal Hizmet lisans programımız 2002-2003 Akademik yılında öğretime başlamıştır. Sosyal Hizmet Bölümü’nün eğitim programı lisans düzeyinde dört akademik yılı kapsamaktadır. İlk iki yıl içinde Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk, Ekonomi ve Antropoloji gibi temel dersler verilir. Sonraki yıllarda, sosyal hizmet meslek ve disiplininin kuram ve uygulama boyutlarını içeren derslere yer verilmektedir. Ayrıca birinci sınıftan başlayarak her yarıyılda, öğrencilerin ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara ilişkin seçmeli dersler bulunmaktadır. Sosyal Hizmetin uygulamalı bir bilim dalı olmasından dolayı öğrenciler birinci sınıftan başlayarak sosyal hizmet kurumlarını tanımakta, bu kurumlara giderek incelemekte ve üçüncü sınıftan başlayarak birey, grup ve toplumla çalışma uygulaması yapmaktadır. Eğitim programı, sınıf içi eğitim yanında alanda uygulamayı, sosyal hizmet alanlarına giren konularda araştırma yapmayı ve proje çalışmalarını içermektedir. Kuramsal ve pratik eğitimin küçük gruplar halinde, etkileşime olanak sağlayan şekilde ve öğretim elemanlarının yakın gözetiminde verilmesi önemsenmektedir. Eğitim programının üçte biri uygulama derslerine ayrılmış olup, öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında, hem akademik hem de kuruluş danışmanları gözetiminde uygulama gerçekleştirmektedir. Sosyal Hizmet BölümÜ, Erasmus - LLP ve HUSBİK programlarıyla öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programlarını sürdürmektedir. Uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması ile mezunlar çeşitli alanlarda yurt içinde ve yurt dışında geniş bir çalışma olanağına sahiptir.

Sosyal Hizmet Bölümü’nün Avantajları

Az sayıda öğrenci bulunması ve öğrencilerle birebir ilgilenilmesi, öğretim elemanlarıyla açık ve rahat iletişim olanağı, Bölüm öğretim elemanlarının tümünün sosyal hizmet kariyerinin olması, koşulları yerine getiren öğrencilerin yurtdışında Erasmus ve HUSBİK Öğrenci Değişim Programları kapsamında uygulama yapma olanağının olması, Bölümün uluslararası sosyal hizmet kuruluşlarına üye olması, mezuniyet sonrası kendi alanında yurtiçi ve yurtdışı istihdam avantajları, mezunların devlet memuru olarak göreve başladıklarında sekizinci derecenin birinci kademesinden işe başlaması.

Sosyal Hizmet Bölümü’nün Ayrıcalıklı Yanları

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları: Öğrencilerin üniversite içinde, ilgili alanlarda yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt yaptırabilme olanağı vardır. Böylece öğrenciler, sertifika ya da çift diploma sahibi olabilmektedir.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı: Erasmus Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişim Programı kapsamında anlaşmamızın olduğu üniversiteler:

• Georg-Simon-Fachhochscule Nuernberg (Almanya)

• Hogeschool van Amsterdam (Hollanda)

• Instituto Superior de Serviço Social do Porto (Portekiz)

• University of Greenwich (İngiltere)

• Katholieke University Lubelski Jana Pawla II (Polonya)

• Upper Austria University of Applied Sciences (Avusturya)

• University of Pecs (Macaristan)

• Saxion University of Applied Sciences (Hollanda)

• HAWK University of Applied Sciences and Arts (Almanya)

• Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen (Almanya)

• Katholische Hochschule fu?r Sozialwesen Berlin (Almanya)

• Hogeschool INHOLLAND (Hollanda)

• Thomas More Kempen University (Belçika)

HUSBİK Öğrenci Değişim Programı: Erasmus+ Programı kapsamında HUSBİK Staj Konsorsiyumu ile 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin yurtdışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda 2 ay süreli staj yapma olanağı bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet Bölümü Tarafından Yürütülen Başlıca Projeler:

 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile beraber Sosyal Hizmet Sempozyumu’nun düzenlenmesi (2019)
 • Psikoloji Bölümü ile beraber Sığınmacı ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu’nun düzenlenmesi (2019)
 • Etimesgut Kaymakamlığı ile beraber “Öfke Kontrolü” temalı hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi (2019)
 • Bilimsel Araştırma, Rapor Yazımı Ve Kaynak Gösterimi (2020)
 • Dünya Sosyal Hizmet Günü: Ubuntu (2021)
 • İŞKUR ile beraber “İş Kulübü Eğitimi” (2022)
 • Bir Farkındalık: “HIV/AIDS” Eğitimi (2022)

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunlarının Çalıştıkları Alanlar/Kurumlar

 • Çocuk yuvaları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, evlat edinme, koruyucu aile programları gibi çocuk refahı alanında,
 • Gençlik merkezleri, yetiştirme yurtları, öğrenci yurtları, üniversitelerdeki öğrenci hizmetleri birimleri gibi gençlik refahı ve okul sosyal hizmeti alanında,
 • Aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi aile refahı alanında,
 • Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, çocuk eğitim evleri, cezaevleri gibi adli hizmetler alanında,
 • Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi sağlık alanında,
 • Huzurevleri, yaşlı danışma ve bakım merkezleri, yaşlı kulüpleri gibi yaşlılık refahı alanında,
 • Bakım ve rehabilitasyon merkezleri, gündüzlü? engelli hizmet birimleri gibi engelli refahı alanında,
 • Fabrikalar ve sendikalar gibi işçi refahı alanında,
 • Yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanında, sosyal yardım vakıfları ve kuruluşlarında,
 • Toplum merkezleri gibi toplum kalkınması alanında,
 • Sivil toplum .örgütlerinde ve projelerde,
 • Afete hazırlık ve afet sonrası müdahale alanlarında,
 • Evsizler, göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara yönelik alanlarda,
 • Uluslararası örgütler (Birleşmiş Milletler, UNICEF, ILO vb.)

Akademik Program

Sosyal Hizmet Bölümü’nün eğitim programında İngilizce hazırlık programı öğrencinin isteğine bağlıdır. Eğer öğrenci okumayı tercih ederse 1 yıl İngilizce hazırlık programına devam eder. Eğitim programı hazırlık sınıfı hariç, 4 yılda (8 akademik yarıyıl) tamamlanmaktadır. Her Akademik yıl 14-16 haftadan oluşmaktadır. Dersler dönemsel olup ön şartları bulunmamaktadır. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS’lik ders almak ve bu derslerden geçerli not almak gereklidir.

Bu dersler arasında yer alan araştırma ve uygulama derslerine bakıldığında 5. ve 6. yarıyıldaki Araştırma Uygulaması derslerinde öğrenciler uygulamalı bir araştırma yürütmek zorundadır. Uygulama dersleri kapsamında ise 5. ve 6. yarıyılda haftada bir gün, 7. yarıyılda haftada iki gün, 8. yarıyılda haftada beş gün olmak üzere öğrenciler kamu, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve özel sektördeki sosyal hizmet ortamlarında bir öğretim elemanının ve kurum danışmanının gözetiminde uygulama yapmak ve başarılı olmak zorundadır.

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe olmakla beraber bilim dalında yapılan çalışmaları takip edebilmek ve uluslararası iletişim kurabilmek için yabancı dil dersleri 4. Yarıyıla kadar sürmekte ve eğer öğrenci isterse seçmeli olarak dil eğitimine (İngilizce ve diğer yabancı diller) devam edebilmektedir.